Browsing by Subject X ray photoelectron spectroscopy, Core level

Showing results 1 to 1 of 1
Issue DateTitleAuthor(s)
1999Investigation of the mixed-valent system V2-xMoxO5 by XPSDemeter, M.; Bartkowski, St.; Kurmaev, E.Z.; Neumann, M.; Cherkashenko, V.M.; Volkov, V.L.; Zakharova, G.C.