Molekularbiologische Charakterisierung des Glukose-Phosphotransferase-System-Regulators MtfA aus Escherichia coli K-12

Autor(en): Staab, Ariane
Erscheinungsdatum: 2007
Startseite: Online-Ressource (PDF-Datei: 166 Bl.,4,13 MB)
Beschreibung: 
Osnabrück, Univ., Diss., 2007
Externe URL: https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2007060416
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:700-2007060416

Show full item record

Google ScholarTM

Check