Optische Charakterisierung einzelner SERS-Nanopartikel-Cluster

Autor(en): Steinigeweg, Dennis
Stichwörter: Oberflächenverstärkter Raman-Effekt; Nanopartikel
Erscheinungsdatum: 2013
Startseite: Online-Ressource (PDF-Datei: 119 S., 12,91 MB)
Beschreibung: 
Osnabrück, Univ., Diss., 2013
Externe URL: https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2013051310830
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:700-2013051310830

Show full item record

Google ScholarTM

Check